... طـعــم سـیــب در اخـریـن مــاه سـال

... سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم ! ولی نمی دانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند

ساده با تو حرف می زنم

مثل آب

با درخت

مثل نور

با گیاه

مثل شب نورد_خسته ای

با نگاه ماه

نوشته شده در یکشنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۱ساعت 13:5 توسط ▇▓▒░► فـرزنـد زمـسـتـان ◄░▒▓▇|
██╬ خــــط خــــطی هـاے گـذشـتــــــه ╬██
» ╣ ـــــــــال نــــــــــو مبارکــــــــــ ... ╠
» ╣ حـرف پـایانـی سال هـزار و سـیصـد و نـود و سه ╠
» ╣ خــــاطــراتـــــــ ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ یــــــلــــدا مــبـــــارکــــــ... ╠
» ╣ الـســـلام عـلیــــک یــا حـسیـــن ابن عــلــی ... ╠
» ╣ صــــبــــح بـــخــــیــر ... ╠
» ╣ فــــصــــل پـــــایــــیــــز ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ انـــســـــانـــیـــت ... ╠
» ╣ صـــبــح اســت ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ روزهـــای مـــاه رمـــضـــان ... ╠
» ╣ مــــاه مـــهـــمـــانـــی خــــدا ... ╠
» ╣ مــــاه رمــضـــان مـــبـارکـــ ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ مــــهـــربــــانـــی کـــــــن ...╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ اردیـبـهــــشـــــت ... ╠
» ╣ خــــســــتــــه ام ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ بــه ســلــامــتــی هــمــه مــــادر هــا ... ╠
» ╣ گــــــــاهــــــــی .... ╠
» ╣ دلــنــوشــتــه ســال 1393 ... ╠
» ╣ ـــــــــال نــــــــــو مبارکــــــــــ ... ╠
» ╣ افــــــســــــوســـــــ ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ خـــــــــدای مـــهـــــربـــانــــم .... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠

██╬ Start = 15/shahrivar/1390 ██╬